השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית

ההדמיות הינן להמחשה ומסירת מידע בלבד וכפופות לאישורים ו/או לשינויים שיידרשו על ידי רשויות התכנון ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ואינן מהוות כל התחייבות ו/או מצג של המשכירה. המשכירה תחוייב אך ורק בהתאם להוראות הסכם השכירות שייחתם, על נספחיו על ידי כל הצדדים. מודגש כי אין למשכירה כל מחויבות בכל הנוגע לתשתיות ולפיתוח הציבורי במתחם ו/או כל מחויבות בקשר עם דרישת רשות מוסמכת, לרבות, אך לא רק בנוגע לתוואי רכבת קלה ו/או מטרו או הנובע מהם, אשר אינם בשליטת המשכירה, ואין למשכירה כל מחוייבות ו/או התחייבות ו/או מצג ביחס למי מהן ו/או לכולן.